Ubytovací poriadok

 1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlásil. Za tým účelom predloží príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela. menohosťa, číslo izby, cena za jednodenné ubytovanie, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
 2. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným preukazom hotela.
 3. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 18. hodiny, do toho istého času izbu hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Hotel zodpovedá za veci, ktoré si hosť donesie do hotela, a za škodu spôsobenú na uložených veciach, ktoré boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel, alebo tam, kde sa obvykle odkladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy / na základe potvrdenia /.
 7. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka hotela po predložení dokladu totožnosti v čase od 8. do 22. hodiny.
 8. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 12. hodiny / do 11.00 hod. / v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať pobyt na nasledujúci deň.
 9. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6. hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 10. V izbe, ani spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 11. V hoteli a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa / holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod. /
 12. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto – recepcia hotela.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 14. Psov a iné domáce zvieratá nie je možné na hoteli ubytovať.
 15. Fajčiť je dovolené len vo vyhradených priestoroch. V ostatných priestoroch je nefajčiarska zóna.
 16. V čase od 22. do 7. hodiny musí hosť dodržiavať nočný kľud.
 17. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.
 18. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za jednotýždňový pobyt. Účet je splatný pri predložení.
 19. Cenník cien za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu v recepcii hotela.
 20. Sťažnosti hosti a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.
 21. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

Ubytovací poriadok je platný od 1.1.2016