Reklamačný poriadok

 • ČLÁNOK 1

  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

  Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
  v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.
  ČLÁNOK 2

  PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA REKLAMÁCIU

  V prípade, ak zákazníkovi sú v niektorej z prevádzok Hotela Gino Park Palace poskytované služby
  nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká
  zákazníkovi právo na reklamáciu.
  ČLÁNOK 3

  UPLATNENIE REKLAMÁCIE

  Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť
  prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho hotelovej prevádzky alebo iného
  zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho
  priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil
  doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k
  dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní
  reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci hotela alebo iný zodpovedný pracovník
  zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností
  reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom
  preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3
  dní.
  ČLÁNOK 4

  CHYBY ODSTRÁNITEĽNÉ

  1. STRAVOVACIE SLUŽBY

  Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

  2. UBYTOVACIE SLUŽBY

  Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z.
  ČLÁNOK 5

  CHYBY NEODSTRÁNITEĽNÉ

  1. STRAVOVACIE SLUŽBY

  V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú
  výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

  2. UBYTOVACIE SLUŽBY

  V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe (porucha
  vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak hotel nemôže poskytnúť zákazníkovi
  iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má
  zákazník právo na:
  – primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka
  – zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí
  V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti
  potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež
  právo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.
  ČLÁNOK 6

  LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ

  Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne
  informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť
  pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo
  možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.
  ČLÁNOK 7

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 05.02.2016

  INFORMAČNÁ POVINNOSŤ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

  Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
  alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na
  predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo
  alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany
  svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
  alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná
  inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia
  sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ
  právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www. esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na
  doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia
  sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.